makale-yarış

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

I. SANAT MAKALELERİ YARIŞMASI

Madde I. Yarışmanın Amacı:

Yarışmanın amacı; doğrudan sanat alanında öğrenim gören ya da çalışmalarında sanatla ilişkisi olan ve sanata ilgi duyan lisansüstü öğrencilerinin, okuma, araştırma, tartışma, yorumlama ve özgün düşüncelerini evrensel yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökme, bunları sözlü olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktır. Bunun yanında; yarışma konusunun geniş katılımlı biçimde tartışıldığı ortamlar oluşturmak, ortaya çıkan makaleleri yayımlamaktır.

 

Madde II. Yarışmanın Konusu:

Yarışmanın konusu: Sanatı toplumla buluşturmadaki kuramsal sorunlar ve çözüm önerileridir.

 

Madde III. Yarışmayı Düzenleyen Birimler:

Yarışmayı, Gaziantep Üniversitesi adına, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü düzenler.

Madde IV. Yarışma Düzenleme Organizasyon Şeması ve Kurullar:

Yarışma Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı:

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)


Yarışma Koordinatörü:

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi)


Yarışma Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Adnan TÖNEL

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN

Doç. Dr. Nuri YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Emre ZEYTİNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BUĞAN


Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Başkan

Doç. Dr. Ayhan ÖZER (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı)


Başkan Yardımcıları:

Doç. Dr. Özcan DEMİR (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR (Resim Bölümü Öğretim Üyesi)


Üyeler

Doç. Dr. Ebru ÇORUH (Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Erol ERKAN (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BUĞAN (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Baş Editörü)

Dr. İbrahim YILDIZ (Resim Bölümü Öğretim Elemanı)

Öğr. Gör. Gamze BÜDEYRİ (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanı)

Öğr. Gör. Ebru ATEŞ (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanı)

Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan DAMGACI (Resim Bölümü Öğretim Elemanı)

Arş. Gör. Bekir BABA (Resim Bölümü Öğretim Elemanı)


Yarışma Sekretaryası: Melek İNANÇ (Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreteri)

Başvuru Formu

Madde V. Katılım Şartları:

1. Yarışma halen sanat alanında öğrenim gören ya da çalışmalarında sanatla ilgi kuran lisansüstü (en geç 2019 yılı içinde lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak kaydıyla mezunların) öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir devlet ya da vakıf üniversitesi bünyesindeki bir enstitüde lisansüstü öğrenim görüyor/görmüş olmak.

2. Yarışmaya her öğrenci/mezun sadece bir makale ile katılabilir. Ortak yazarlı makaleler yarışmaya kabul edilmezler. Ancak adayların hocalarından, danışmanlık düzeyinde destek almalarında herhangi bir mahzur yoktur.

3. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çalışanları ile bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmada değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, kitapta, basılı ya da online dergi gibi ortamlarda kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları belgelemeyen ya da şartları karşılamayan öğrenciler/mezunlar, başvuru sırasında veya sonradan Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından tespit edildikleri anda başvuruları reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilirler.

6. İntihal ya da üçüncü kişilerin hak iddiaları veya doğacak hukuki konularda ve bunların maddi yükümlülüklerinden katılımcı öğrenci/mezun sorumludur.

7. Katılımcı öğrenciler/mezunlar, makaleleri ödüle ve yayımlanmaya değer bulunması durumunda, makalelerin yayımlama haklarını Yarışma Düzenleme Kuruluna devretmiş sayılır. Yazar, ödül kazanan eserinin telif haklarını Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde ücretsiz olarak devretmiş sayılır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Katılımcı öğrenciler/mezunlar, başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Madde VI. Makalelerin Şekil ve Yazım Şartları:

 1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazım dili Türkçe olacaktır. Makaleler Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluk yönünden denetlenecektir.
 2. Makalelerde görsel, şekil ve tablo kullanılmayacaktır.
 3. Makaleler akademik yazım ve etik kurallarına uygun olmalıdır.
 4. Ithenticate yazılımında benzerlik oranı yüzde 20’den (%20) yüksek olarak tespit edilen makaleler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 5. Makaleler itheticate yazılımında yazar bilgisi ve kaynakça hariç olarak taranacaktır.
 6. Öğrenciler/mezunlar, makalelerin yazım planının oluşturulmasında serbesttirler..
 7. Yarışmaya gönderilecek makalelerin biçimsel özellikleri “Yarışma Yazım Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.

Madde VII. Makalelerin Değerlendirilmesi:

1. Makaleler;

 • Yarışma konusu bağlamında, Sanat ve toplum ilişkisi çerçevesinde olmalı,
 • İçerik olarak özgün olmalı,
 • Alana yeni bilgi, yorum ve katkı getirmeli,
 • İyi tanımlanmış bir bilimsel problematiğe dayanmalı,
 • ‘Giriş’, ‘Kuramsal Çerçeve’ ve ‘Sonuç’ bölümlerini içermelidir.

2. Makalelerin;

 • Türkçe ve İngilizce özetleri gönderilmeli,
 • Türkçe ve İngilizce başlıkları içerik ile uyumlu olmalı,
 • Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri çalışma hakkında ipucu verecek nitelikte olmalı,
 • ‘Özet’ bölümünde makalede ele alınan konu bağlamında temel bilgiler verilmelidir.

3. Makaleler;

 • Kısaltmalar içeriyorsa bunlar giriş veya özet bölümünde tanımlanmalı,
 • Dil ve anlatım açısından bilimsel ölçütlere uygun olmalıdır.

4. Makalelerin;

 • ‘Giriş’ bölümünde çalışmanın amaç ve önemi gerekçeli olarak belirtilmeli,
 • ‘Giriş’ bölümünde makalenin yöntemi tanımlanırken araştırma sorusu/soruları ve/veya hipotezleri gerekçeli olarak belirtilmeli,
 • Literatür kısmında, ilgili alanyazına başvurulmalı,
 • ‘Sonuç’ bölümünde tespitler nesnel olarak sunulmalı ve yorumlanmalıdır.

5. Makalelerde metin içerisinde kullanılan kaynaklar ‘Kaynakça’ bölümünde gösterilmelidir.

Madde VIII. Değerlendirme Usulü:

Makalelerin değerlendirilmesi üç aşamada yapılacaktır;

 1. Aşama: Makaleler “Yarışma Yazım Kılavuzu”nda belirtilen esaslara uygunluk yönünden değerlendirilecektir.
 2. Aşama: Makalelerin benzerlik oranları ithenticate yazılımı aracılığıyla tespit edilecektir.
 3. Aşama: Ön Değerlendirme Jürisi Kör Hakem değerlendirme süreci ile ikinci aşamaya geçecek makaleleri tema özellikleri bağlamında belirleyecektir.
 4. Aşama: Değerlendirme Jürisinin Kör Hakem değerlendirme metodu ile sözlü sunum aşamasına ve yayımlanmaya değer görülecek makaleleri belirlemesi.
 5. Aşama: Makalelerin online sözlü sunumlarının yapılması ve dereceye giren makalelerin belirlenmesi.

Madde IX. Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler

1. Yarışmaya başvuru, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I. Sanat Makaleleri Yarışması Başvuru Formu ile yapılacaktır. Yarışmacılar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci belgelerini (ya da en geç 2019 yılında alınmış lisansüstü mezuniyet belgesini, başvuru formları ile birlikte iletişim adresine posta yoluyla ya da elden iletmelidirler. Postalama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Düzenleme Kurulu veya ilgili kurumlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2. Makaleler gaungsfmakale@gmail.com adresine mail yolu ile iletilmelidir.

Madde XI. Ödüller:

Üç adet Başarı Ödülü: 3.500 TL değerinde kitap

(Her bir jüri üyesinin belirleyeceği iki kitap ve düzenleme kurulunun belirleyeceği sanat, felsefe vb. alanlardaki kitaplar),

Ödüller, sonuçların ilanından sonra en geç 30 iş günü içinde sahiplerine kargo yolu ile ulaştırılır.

Seçilen makaleler ISBN numaralı bir kitapta (online ya da basılı) yayımlanacak, yayımlanmaya değer görülen makaleler sayı ve niteliklerine bağlı olarak Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi özel sayısında yayımlanabilecektir.

Madde XII. Önemli Tarihler:

Son Başvuru Tarihi: Makalelerin 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar, başvuru formlarının 10 Aralık 2021 Cuma gününe kadar belirtilen adreslere ulaşmış olması gerekmektedir.

Ön değerlendirme makalelerin gelmesini takiben yapılacaktır.

Online Sunumlara ve Yayımlanmaya Değer Görülen Makalelerin İlan Tarihi: 24 Aralık 2021

Online Sunumlar: 28 Aralık 2021

Sonuç Açıklaması ve Ödül Töreni (online) Tarihi: 30 Aralık 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Yarışma Düzenleme Organizasyon Kurulunun beklenmeyen nedenlerle sonuç açıklama ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Madde XIII. Duyurular:

Yarışmayla ilgili tüm duyuru, açıklama ve sonuçların ilanları, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasından yapılacaktır.

Madde XIV. İletişim:

Posta Adresi: Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil- Gaziantep, TÜRKİYE

Mail adresi:

Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:

Dr. İbrahim YILDIZ

Tel: 3316

E-posta: ibrahimyildiz@gantep.edu.tr